Kik vagyunk? Mit csinálunk? Mik a céljaink?

Az Egyesület elsődleges (de nem kizárólagos) célcsoportja a halmozottan hátrányos helyzetű, állami gondozott fiatalok, illetve egyéb hátrányos helyzetű csoportok, de az integráció jegyében a célcsoporthoz tartoznak az ép, családban nevelkedő fiatalok, fiatal felnőttek, és az ifjúsági munkában dolgozók is.A Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület fő célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű fiatalok integrációját a legfontosabb, állandó emberi értékeket közvetítő projektek által. 

Programjaink során elsősorban informális és nem-formális pedagógiai módszereket, sport- és művészet általi nevelési módszereket alkalmazunk.

A Szivárvány Törzs számos projektben foglalkozott a kulturális sokszínűség és a fenntarthatóság problémájával informális módszereket alkalmazva. Írországba, Szlovákiába és Szlovéniába is vitt állami gondozott fiatalokat ifjúsági cserékre. Majd 2009-ben a Fiatalok Lendületben Program támogatásával megrendezte első ifjúsági cseréjét Erdélyben, Ábel Európában címmel. Így a Szivárvány Törzsnek számos tapasztalata van már ifjúsági cserékben. 

A Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület fő célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű fiatalok integrációját a legfontosabb, állandó emberi értékeket közvetítő projektek által.

A fiatalok támogatása, hogy egy békés európai társadalom aktív, teljes értékű, szerepet vállaló tagjai legyenek. S egy olyan társadalmat építsenek, melyben a fenntarthatóság, a környezettudatosság az emberek magatartásának kiindulópontja, gondolkodásának "közege".

Az Egyesület a velencei gyermekotthonban informális csoportként született Szivárvány Törzs (2007) civil szervezete. Céljának tekinti a széles körű hatás érdekében a Szivárvány Törzs nemzetségeinek hálózatát támogatni, fejleszteni, tovább építeni Magyarországon és Európai szinten egyaránt, hogy az általunk képviselt értékeket a fiatalok széleskörű összefogásával érhessük el.

Ezek a fő értékek a kulturális sokszínűségen, tolerancián alapuló békés társadalom, és a fenntartható, környezettudatos életmód.

Az eddig megvalósított projektek által építette a hátrányos helyzetű és ép, családban nevelkedő fiatalok informális csoportjának hálózatát nemzeti és európai szinten egyaránt, hosszú távú együttműködést alapozva meg ezzel. Az egyesület tagjai gyermekvédelemben dolgozó felnőttek, akiket az ifjúsági munka területén szerzett tapasztalataik is segítik, hogy a fiatalokat bevonják és érdeklődésüknek megfelelő módszerekkel segítsék őket elképzeléseik megvalósításában.  

Mi már csatlakoztunk a MagNet Magyar Közösségi Bankhoz!
Légy részese te is a MagNet közösségnek!

Milyen közhasznú tevékenységet végzünk?
Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:


1.) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:  fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u) 

2.) Kulturális tevékenység: A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme. A kulturális örökség védelme Az épített környezet alakítása és védelme - 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2)

3.) Természetvédelem,állatvédelem: A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása - 1996. évi LIII. tv. a természet  védelméről 64. § (1)

4.) Környezetvédelem: környezet- és természetvédelem. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.

5.) Hátrányos helyzetű csoportok - elsősorban gyermekvédelemben nevelkedő illetve eltérő nevelési igényű fiatalok - társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése: A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások - 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1) 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.

6.) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: Érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése hagyományápolás és közművelődés; társadalmi felzárkózás; szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és közfoglalkoztatás - 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)-i) 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 163. § (1)

7.) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (pl: golyós sportok: petanque, boccia, lionnaise; baranta - hagyományos magyar harcművészet; evezős sportok íjászat, lovaglás stb..): Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása. Sport, ifjúsági ügyek - 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)- e) 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15.

8.) Egészséges életmódra nevelés (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés): A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti,társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés -  1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2)

Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személyek is részesülhessenek a fenti közhasznú szolgáltatásokból. Az egyesület céljaival egyetértő és tevékenységében közreműködni kívánó, tagsági jogokkal nem rendelkező természetes és jogi személyek az Elnökséghez intézett írásos kérelemben jelenthetik be igényüket, ezt követően számukra az egyesület tevékenységében való közreműködést és az együttműködés lehetőségét a szervezés során az Elnökség biztosítja 

Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.